Skip to content
นายวรรณชัย ชุมทอง

นายวรรณชัย ชุมทอง

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง
ชลประทานขนาดกลางที่ 14

ข่าวโครงการ

ชี้แจงและสำรวจพื้นที่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยพื้นที่อำเภอบางสะพาน

ชี้แจงและสำรวจพื้นที่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยพื้นที่อำเภอบางสะพาน

นายพลาธิป นาคสกุล หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ลงพื้นที่ อำเภอบางสะพาน

ประชุมแผนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ เพื่อบรรเทาอุทกภัย บริเวณตัวอำเภอบางสะพาน

ประชุมแผนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ เพื่อบรรเทาอุทกภัย บริเวณตัวอำเภอบางสะพาน

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.30 น. นายนรเศรษฐ สองทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 พร้อมด้วยนายพลาธิป นาคสกุล หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 สำนักงานก่อสร้างชลประทาน ขนาดกลางที่ 14 และนายณฤทธิ์ หวานแก้ว วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 ได้เข้าร่วมประชุมเรื่องแผนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัย บริเวณตัวอำเภอบางสะพาน โดยมีนายวิทยา แก้วมี ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทานสามเสน จังหวัดกรุงเทพฯ เพื่อสรุปการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560 และกิจกรรมปรับปรุงคลองบางสะพานให้สามารถระบายน้ำได้ประมาณ 525 ลบม/วินาที รวมความยาว 7,700 เมตรเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรได้อย่างแท้จริง

อธิบดีกรมชลประทานติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ตำบลทับใต้  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อธิบดีกรมชลประทานติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทานพร้อมด้วย นายประพิศ จันทร์มา ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง และนายวิทยา แก้วมี ผู้อำนวยการ ส่วนวิศวกรรมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายวรรณชัย ชุมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๔ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

วันที่ 3 กันยายน 2559 นายประพิศ จันทร์มา ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เป็นประธานกล่าวเปิดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 – 16 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ สวนอาหารเอกโอชา ณ เอกโอชาสตาร์ฮอลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย.

KM RID

การจัดการความรู้
สำนักงานก่อสร้างที่ 14

ดูเพิ่มเติม

สายด่วน 1460

ชลประทาน บริการประชาชน